ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
про укладення договору доручення

Фізична особа-підприємець Перехрест Тетяна Василівна (надалі іменується – «Повірений») публікує / розміщує цю оферту - офіційну пропозицію укласти договір доручення на нижченаведених умовах.

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

В даній оферті, якщо з контексту не випливає іншого, нижченаведені терміни мають наступне значення:

1.1. Оферта – публічна пропозиція Повіреного, адресована будь-якій фізичній особі, укласти Договір доручення на умовах, що містяться в цьому документі.

1.2. Опублікування – розміщення тексту цієї Оферти в її останній діючій редакції у вільному доступі в мережі Інтернет.

1.3. Сайт – веб-сторінка, розміщена в мережі Інтернет за адресою https://stolychnyi.zakaz.ua

1.4. Довіритель – фізична особа, яка уклала Договір із Повіреним шляхом Акцепту цієї Оферти, і за замовленням якої Повірений вчиняє певні дії відповідно до умов Договору.

1.5. Сторони – Довіритель і Повірений разом, а кожен окремо - Сторона.

1.6. Продавець – третя особа, що здійснює продаж Товарів.

1.7. Товари – продукція з переліку, наведеному на Сайті, яку Довіритель доручає Повіреному придбати у Продавця та зберегти до моменту передання Довірителю.

1.8. Акцепт Оферти – повна і беззастережна згода Довірителя на прийняття умов Оферти.  Оферта вважається акцептованою Довірителем, а Договір доручення укладеним з моменту реєстрації Довірителя на Сайті та підтвердження прийняття умов Оферти.

1.9. Замовлення – доручення Довірителя на вчинення Повіреним юридичних дій від імені Довірителя і за його рахунок, що включають в себе вибір, придбання шляхом укладення з Продавцем договору купівлі-продажу Товарів за цінами Продавця, пакування та зберігання Товарів до моменту передання їх Довірителю. Замовлення передається Повіреному через інтерфейс Сайту шляхом заповнення відповідної форми, що містить перелік Товарів та умови виконання. З моменту оформлення Замовлення стає невід’ємною частиною Договору.

1.10. Договір – договір доручення між Довірителем та Повіреним, укладений шляхом акцепту Довірителем умов даної Оферти.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Повірений публікує / розміщує цей Договір доручення як публічний договір-оферту відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України.

2.2. Дана Оферта визначає суттєві умови Договору між Повіреним та Довірителем. Частиною Договору є також положення щодо порядку розміщення та виконання замовлення, наведені на Сайті на сторінці «Оплата і доставка». Якщо інформація, розміщена на Сайті, суперечить положенням Оферти, застосовуються умови Оферти.  

2.3. Довіритель акцептує Оферту лише при повній згоді з усіма її умовами. Оформлення Замовлення Довірителем на Сайті вважається беззастережним прийняттям (акцептом) Довірителем даної Оферти.

2.4. Договір вважається укладеним з моменту акцепту Оферти.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Відповідно до умов даного Договору Довіритель доручає, а Повірений зобов'язується за винагороду від імені і за рахунок Довірителя виконати Замовлення відповідно до умов даного Договору.

3.2. Повірений може виконувати Замовлення як самостійно, так і з залученням третіх осіб.

3.3. Формою підтвердження повноважень Повіреного є Договір.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОРУЧЕННЯ

4.1. Для отримання можливості оформити Замовлення та укласти Договір Довіритель має здійснити реєстрацію на Сайті шляхом заповнення необхідних полів на відповідній сторінці Сайту. Інформація, що вказується Довірителем при реєстрації, має бути повною та достовірною. В іншому випадку Повірений може відмовити у виконанні Замовлення, оскільки не матиме можливості його виконати.

4.2. Реєстрація Довірителя на Сайті можлива лише після ознайомлення та прийняття Політики конфіденційності, що розміщена за адресою в мережі Інтернет https://zakaz.ua/ru/policy/

4.3. Довіритель має забезпечувати збереження і конфіденційність реєстраційних відомостей. Всі дії в період чинності Договору з використанням логіна і пароля Довірителя, вважаються здійсненими Довірителем. Повірений не несе відповідальність за несанкціоноване використання реєстраційних даних Довірителя третіми особами.

4.4. Подальше користування Довірителем Сайтом здійснюється без необхідності його реєстрації - шляхом заповнення полів «логін» і «пароль» на Сайті.

4.5. Повірений має право звертатися до Довірителя в порядку виконання даного Договору з використанням виключно тієї контактної інформації, яка повідомлена Довірителем в ході реєстрації.

Повірений у жодному випадку не несе відповідальності за правильність вказаної Довірителем інформації при реєстрації та за неможливість виконання своїх зобов'язань за Договором, спричинену неправильністю вказаної інформації.

5. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОРУЧЕННЯ

5.1. На Сайті розміщується перелік Товарів та цін на них у вільному доступі для Довірителя.

5.2. Для оформлення Замовлення Довіритель здійснює вибір Товарів на Сайті та вказує необхідні дані для виконання Замовлення.

5.4. Відповідно до умов Замовлення Повірений здійснює вибір Товарів у Продавця та придбаває такі Товари за договором купівлі-продажу.

5.5. В ході виконання Замовлення Повірений здійснює упаковку зібраних Товарів в пакувальний матеріал Продавця. Вартість пакувальних матеріалів додається до загальної вартості Товарів.

5.6. Про суттєві зміни в ході виконання Замовлення Повірений повідомляє Довірителя за вказаними ним засобами зв’язку.

5.7. Доставка Товарів Довірителю здійснюється Повіреним або третіми особами, залученими Повіреним в межах обраного Довірителем часу доставки.

5.8. Довіритель здійснює перевірку Товарів в момент їх отримання.

5.9. Довіритель має право відмовитись від прийняття Товарів, що можуть бути повернені відповідно до норм чинного законодавства Продавцеві, без надання пояснень щодо причин такої відмови.

5.10. Довіритель має право відмовитись від прийняття Товарів, що не можуть бути повернені відповідно до чинного законодавства Продавцеві, з наданням пояснень щодо причин такої відмови.

5.11. Повірений має право перевіряти досягнення Довірителем 18-річного віку при врученні йому Товарів, якщо серед них присутні алкогольні та тютюнові вироби. В разі недосягнення Довірителем 18-річного віку, Повірений має право відмовити йому у доставці таких товарів.

5.12. З моменту прийняття Товарів та здійснення оплати за прийняті Товари Довірителем Замовлення вважається виконаним належним чином у повному обсязі.

5.13. Повірений залишає за собою право відмовити Довірителю у виконанні Замовлення на власний розсуд у разі невиконання Довірителем умов Договору. Повідомлення про відмову у виконанні Замовлення направляється за номером телефону або на адресу електронної пошти Довірителя, вказані ним при реєстрації на Сайті. При цьому грошові кошти, що надійшли від Довірителя, повертаються Повіреним Довірителю тим же способом, яким була зроблена оплата. Довіритель одноосібно несе ризик технічної неможливості такого повернення.

6. ЦІНА ДОГОВОРУ І УМОВИ ОПЛАТИ

6.1. Довіритель за виконання Замовлення сплачує Zakaz.ua винагороду у розмірі, що визначається при оформленні Замовлення за чинними тарифами Zakaz.ua, з якими можна ознайомитись в розділі "Оплата та доставка" на Сайті. Винагорода за збирання є додатковою частиною винагороди Zakaz.ua за виконання Замовлення відповідно до умов даного Договору. Ця додаткова частина винагороди Zakaz.ua оплачується Довірителем за його власним бажанням у будь-якому розмірі, вказаному Довірителем на його розсуд у відповідному полі для введення суми на Сайті. Кошти, сплачені Довірителем в рахунок виплати винагороди за збирання є доходом Zakaz.ua.

6.2. Довіритель відшкодовує витрати Повіреного, пов’язані з придбанням Товарів, відповідно до наданого розрахункового документу Продавця або, в разі відсутності такого, відповідно до товарного чеку (видаткової накладної) Повіреного. В разі, якщо Довіритель скористався правом, передбаченим п. 5.9. та/або п. 5.10. Договору, Довіритель відшкодовує витрати на придбання фактично прийнятих Товарів.

6.3. Довіритель може обрати спосіб оплати за власним бажанням з переліку можливих способів оплати, вказаних на Сайті на момент оформлення відповідного Замовлення. Детально ознайомитись з можливими способами оплати Довіритель може у розділі «Оплата і доставка» на Сайті. Оплата здійснюється в гривні у розмірі 100% суми платежу.

6.4. Винагорода Повіреного не включає в себе комісії, які можуть бути витребувані третіми особами у зв'язку зі способом оплати, обраним Довірителем (наприклад: комісія банку за перерахування грошових коштів).

6.5. Довіритель зобов’язується оплачувати можливі зміни розміру винагороди Повіреного, згідно тарифів Повіреного, та можливі додаткові витрати у наступних випадках:

6.5.1. Довіритель обрав позаплановий період часу для доставки Товарів та/або місце доставки Товарів поза районами доставки;

6.5.2. Довіритель при оформленні Замовлення вказав невірні контактні дані;

6.5.3. відсутній телефонний зв’язок з Довірителем в обраний ним час виконання Замовлення;

6.5.4. Довіритель не може прийняти Товари за вказаною ним адресою в будь-який час в рамках обраного періоду часу виконання Доручення;

6.5.5. Довіритель змінив адресу доставки Товарів і не попередив Повіреного.

6.6. Фінансові зобов’язання Довірителя за договором вважаються виконаними у повному обсязі з моменту отримання Повіреним суми винагороди та відшкодування витрат на виконання Замовлення у спосіб, відповідний обраному способу оплати Довірителем.

7. ГАРАНТІЇ ТА ОБМЕЖЕННЯ

7.1. Акцептуючи дану Оферту, Довіритель підтверджує, що:

7.1.1. укладає Договір добровільно і при цьому повністю ознайомився з умовами Оферти, розуміє предмет Договору, значення і наслідки своїх дій щодо укладання та виконання Договору;

7.1.2. володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Договору;

7.1.3. на момент укладення Договору не пов'язаний будь-якими зобов'язаннями і йому невідомі будь-які обставини, що перешкоджають йому укласти і належним чином виконати всі взяті на себе зобов'язання, зазначені в Договорі;

7.1.4. його волевиявлення є вільним і відповідає його внутрішній волі;

7.1.5. готовий дотримуватися і виконувати всі умови цього Договору;

7.1.6. не має наміру здійснювати будь-які дії, які нашкодили б ділової репутації Повіреного, Продавця та/або третіх осіб, пов'язаних договірними відносинами із Повіреним та/або Продавцем, або суперечили б законодавству України, міжнародним нормам, звичаям ділового обороту та / або загальноприйнятим нормам моралі;

7.1.7. його дії спрямовані на отримання результатів виконання Замовлення Повіреним, в них не міститься злого умислу, шахрайських намірів, спроб зашкодити господарської діяльності Повіреного і / або Продавця, порушити права інтелектуальної власності Повіреного і / або Продавця,  отримати несанкціонований доступ до інформації, яка є власністю Повіреного і/або Продавця;

7.1.8. при здійснення реєстрації на Сайті та оформленні Замовлення ним вказуються достовірні дані та не використовуються персональні дані третіх осіб. Повірений залишає за собою право відмовитись від виконання Замовлення в разі, якщо має сумніви в достовірності даних, вказаних Довірителем, включаючи, але не обмежуючись, ім’я Довірителя та адреси доставки Товарів.

7.1.9. він/вона ознайомлений(а) з Переліком товарів належної якості що не підлягають обміну (поверненню) згідно з Додатком №3 до Постанови КМУ № 172 від 19.03.1994р.

7.2. Протягом строку дії Договору та виконання відповідного Замовлення Повірений гарантує:

7.2.1. що докладе всіх можливих зусиль для виконання Замовлення у відповідності з усіма вимогами Довірителя, зазначеними у такому Доручення. При цьому Повірений не гарантує відсутності певних відхилень від вимог Довірителя;

7.2.2. в зв'язку з тим, що ціни у Продавця можуть змінюватися, і фактична сума замовлення може відрізнятися, Повірений буде попереджувати Довірителя або погоджувати з ним зміни у вазі Товару, що продається «на вагу», більше ніж +/- 200 грамів від вказаної ваги у замовленні Довірителя, а також про заміни будь-якого Товару або цін на Товари більш ніж на п'ять гривень за одиницю (штуку або кілограм);

7.2.3. що Замовлення Довірителя буде зібране згідно стандартів "товарного сусідства":  побутова хімія пакується окремо, заморожені продукти пакуються окремо. Залежно від об'єму замовлення та категорій обраних товарів, Ваше замовлення буде упаковано в один чи більше пакетів (їх вартість додається до вартості Вашого замовлення згідно п. 5.5 даного Договору).

7.2.4. з переліку відібраних в рамках відповідного Замовлення Товарів не буде таких, які прострочені до вживання, а також таких, які мають зовнішні пошкодження або інші дефекти, що негативно впливають на їх смакові якості чи інші властивості.

7.3. В ході виконання Замовлення Повірений здійснить все можливе, але не гарантує:

7.3.1. що фактично вибрані Товари матимуть зовнішній вигляд, ідентичний тому, який зазначено на Сайті. Незважаючи на те, що  Повірений доклав всіх можливих зусиль для того, щоб зображення Товарів максимально відповідали реальному вигляду відповідних товарів, Повірений не може гарантувати їх ідентичність;

7.3.2. не зважаючи на те, що Повірений приклав всі можливі зусилля для перевірки на відповідність цін на Товари, вказані на Сайті, та цін на момент збору Товарів, Повірений не може гарантувати ідентичності цін, оскільки ціни на Сайті вказуються Продавцем;

7.3.3. відповідності смакових, гастрономічних, дієтичних і інших властивостей Товарів, обраних Довірителем, очікуванням останнього або опису Товару, наданого його виробником або Продавцем;

7.3.4. фактичну наявність вичерпного переліку обраних Довірителем на Сайті Товарів для їх передачі Довірителю на умовах даного Договору.

7.4. За винятком гарантій, прямо зазначених в Договорі, Повірений не надає ніяких інших прямих гарантій чи гарантій за Договором та прямо відмовляється від будь-яких гарантій або умов щодо результатів виконання Замовлення конкретним цілям Довірителя, або їх придатності для інших цілей і завдань.

8. СТРОК ДІЇ, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Договір набуває чинності з моменту Акцепту Оферти і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань або до моменту розірвання Договору.

8.2. Договір може бути розірваний:

8.2.1. будь-якою Стороною у випадках, передбачених чинним законодавством України та/або Договором;

8.2.2. за взаємною домовленістю Сторін.

8.3. Розірвання Договору Довірителем або відкликання ним Акцепту Оферти не покладає на Повіреного обов’язку повернення коштів, фактично витрачених на виконання відповідного замовлення Довірителя.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.

9.2. Повірений не несе відповідальності:

9.2.1. за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, зазначених у цьому Договорі, у зв'язку з наданням Довірителем неповних та / або недостовірних і / або неактуальних даних при реєстрації на Сайті та/або оформленні Замовлення;

9.2.2. за недотримання погодженого з Довірителем терміну виконання Доручення, що відбулося не з вини Повіреного;

9.2.3. за шкоду та збитки, що виникли у Довірителя внаслідок використання Товарів, отриманих в результаті виконання Доручення;

9.2.4. за відсутність у Довірителя технічної можливості здійснити Замовлення через збої в роботі комп’ютерних мереж;

9.2.5. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та / або Договором.

9.3. Сторони погодились, що розходження у терміні придатності, а також інших позначок датування та маркування Товарів, наведених на фото відповідного Товару на Сайті та на вибраних Довірителем Товарах, фактично переданих йому Повіреним, не є порушенням умов Договору.

9.4. У разі якщо з якої-небудь причини Повірений не почне виконання Доручення, або почне таке виконання з порушенням строків, відповідальність Повіреного за допущене порушення Договору та засоби правового захисту Довірителя щодо такого порушення обмежуються виключно продовженням терміну виконання Замовлення на відповідний період.

9.5. Повірений ні за яких обставин не несе відповідальності за Договором за а) будь-які дії / бездіяльність, які є прямим або непрямим результатом дій / бездіяльності будь-яких третіх сторін;

б) будь-які непрямі збитки і / або упущену вигоду Довірителя і / або третіх сторін незалежно від того, чи міг Повірений передбачати можливість таких збитків чи ні;

в) використання (неможливість використання) і які б то не було наслідки використання (неможливості використання) Довірителем обраної ним форми оплати за виконання Доручення.

9.6. Повірений звільняється від відповідальності за неповне або неналежне виконання Замовлення за Договором у випадках невиконання Довірителем будь-якої з умов Договору.

9.7. Повірений залишає за собою право відмовити Довірителю у виконанні всіх наступних Замовлень в разі не виконання Довірителем своїх зобов’язань за попереднім Замовленням.

9.8. Сукупна відповідальність Повіреного за Договором, за будь-яким позовом або претензією, в тому числі зі Сторони Довірителя щодо виконання Договору обмежується розміром винагороди Повіреного, сплаченої Довірителем в рамках Договору.

9.9. Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії і / або збої роботи комп'ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Сторонами умов Договору та непідконтрольні Сторонам.

9.10. Якщо Довіритель не отримав Товари з його вини відповідно до обраного при оформленні Замовлення способу, Повірений має право використати такі Товари на власний розсуд та позбавляється обов’язку передати такі Товари Довірителю або повернути йому кошти.

9.11. У разі порушення Довірителем умов Договору, Повірений має право припинити виконання Замовлення до моменту усунення Довірителем допущених порушень і відшкодування (компенсації) завданих Повіреному таким порушенням збитків та / або розірвати Договір з надсиланням відповідного повідомлення Довірителю.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Оферта у своїй останній редакції набуває чинності з моменту Опублікування Повіреним відповідної редакції Оферти на Сайті і діє до моменту відкликання Оферти.

10.2. Повірений залишає за собою право внести зміни в умови Оферти і / або відкликати Оферту у будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення змін Повіреним в Оферті, такі зміни набувають чинності з моменту опублікування на Сайті, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

10.3. Усі питання, неврегульовані Договором, регламентуються чинним законодавством України (зокрема статтею 633, Главою 68 Цивільного Кодексу України).

10.4. Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між сторонами Договору. У випадку, якщо Сторони не зможуть прийти до згод зі спірних питань шляхом переговорів, такі спори підлягають переданню на розгляд суду у відповідності з діючим законодавством України.

10.5. При наявності в Договорі термінів, значення яких не визначене в Розділі 1 Договору і які не можуть бути однозначно витлумачені, виходячи з загальновживаної практики, при їх тлумаченні слід керуватися: у першу чергу - тлумаченнями, наведеними на Сайті, в другу чергу - виходячи із звичаїв ділового обороту.

10.6. Будь-яке повідомлення, потрібне або бажане за даним Договором, має бути зроблено у письмовому вигляді. Усі повідомлення повинні бути написані українською або російською мовою та направлені однією Стороною на адресу іншої Сторони електронною поштою, факсом або рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

10.7. Договір являє собою повну домовленість між Повіреним і Довірителем. Повірений не бере на себе ніяких умов і зобов'язань, не зазначених в Договорі. Виняток можуть становити випадки, коли такі умови або зобов'язання зафіксовані в письмовому вигляді і підписані від імені  Повіреного і Довірителя.

10.8. Якщо будь-яку з умов Договору визнано недійсною або незаконною, або вона не може вступити в силу у відповідності з чинним законодавством, така умова не впливає на чинність інших положень Договору.

11. РЕКВІЗИТИ

Фізична особа – підприємець Перехрест Тетяна Василівна

РНОКПП 3135615262

Адреса реєстрації: Україна, 02138, місто Київ, вул. Оноре де Бальзака, буд. 66/21, кв. 45

Текст даної Публічної Оферти є інтелектуальною власністю Повіреного. Копіювання тексту даної  Публічної Оферти без згоди Повіреного заборонено.

Опубліковано: 17.08.2021р.